Plantar i tenir cura dels rosers VarietatsComandaContacteLa nostra històriaEl nostre cultiu
Videos i més
Durant el període de temps en que els rosers estan plantats al camp, hi ha una sèrie de feines que hem de realitzar de forma periòdica, per tal d'assegurar-nos un correcte creixement de les plantes i tenir cura dels joves rosers. Les feines més destacades, entre moltes altres que no apareixen aquí, són:
Ruixar:

Durant el cultiu, sempre que sigui necessari, es realitzen tractaments preventius per combatre les plagues i protegir el cultiu de malalties, i dels atacs d'insectes i fongs. S'apliquen tant fungicides com insecticides, així com també sofre en pols.
El cultivador:

Per tal de mantenir la terra amb un grau d'humitat adequat, al llarg de tot l'any es passa el cultivador varies vegades, amb la finalitat de trencar la capil·laritat de la terra i evitar que aquesta es sequi. També s'eliminen les males herbes.
Veure video
Veure video
Cultivador
Veure video
Despuntar el roser:

Quan el nou roser ja ha crescut suficient, aquest es despunta amb la finalitat de que ramifiqui adequadament i doni lloc a una planta vigorosa i ordenada.
L'Adob:

Entre els mesos d'Abril i Maig s'adoba el camp amb adob d'alliberació lenta de sis mesos de durada. Tenint present que el cultiu és de secà i només es rega quan plou.
Treure bord
Despuntar el roser
Veure video
Adob
Veure video
Treure bord:

Durant tot l'any es vigila l'aparició de plançons del porta empelts i és fan operacions periòdiques per eliminar-lo, ja que aquest trauria força als nous rosers que estan creixent.
Escatar:

Durant el mes d'Abril, un cop la gavarrera que vam plantar al mes de Març ja ha arrelat, es realitza una operació d'escatar. L'objectiu és deixar la terra solta, evitar que es sequi el terreny i a la vegada eliminar les males herbes.
Rosas Dot
Language Bar

El nostre cultiu de rosers és un cultiu exterior i de secà. Apliquem la metodologia tradicional, des de l'inici fins al final,
tenint cura dels rosers durant tot el cultiu.

Comencem per la selecció de la millor llavor, una per una a mà, i acabem amb la reproducció dels rosers per empelt.
Una feina que requereix altes dosis de paciència i dedicació.

El nostre cuidat procés de cultiu dóna com resultat l'obtenció d'uns rosers vigorosos i d'excel·lent qualitat.

El cicle del cultiu del roser és llarg i complex. S'inicia al mes d'Agost amb la recol·lecta de la llavor i acaba al mes de Novembre del 3r any, quan els rosers són arrencats per ser venuts.

A continuació, ús mostrem, breument, les fases més rellevants del nostre cultiu.

El cicle de cultiu del roser comença al mes d'agost, amb la recol·lecta de la llavor, que posteriorment serà sembrada, donant lloc així, al cap de dos anys, a la gavarrera que utilitzarem com a portaempelts del roser.

Les llavors són collides, una a una, a mà, triant les que tenen un punt de maduració adequat.

Les llavors es barregen amb sorra. Aquesta mescla es posa en testos, que deixarem fins al mes de Febrer a l'exterior, en una zona protegida del Sol, perquè es produeixi la estratificació de les llavors.
Recol·lectar la llavor:
Cotar:
Quan arriba el mes de febrer següent a l'empeltada, els empelts ja han crescut i són vigorosos.

Es llavors quan es realitza la cotada, que consisteix en eliminar totalment el bord del portaempelts i deixar únicament el nou roser que ha nascut de l'empelt.
L'empeltada
Veure video
Desprès de la florida del camp, durant el mes de Juliol i Agost, és l'època de l'empeltada.
En aquesta època el portaempelts ja ha assolit la mida necessària per poder ser empeltat.

L'empeltada s'inicia recollint les branques de les diferents varietats, de les quals obtindrem els empelts.
Desprès, es descalcen els portaempelts deixant al descobert les arrels, i és a l'arrel on col·locarem l'empelt de la varietat desitjada.
Finalment, per acabar protegirem l'empelt cobrint-lo amb una tira de paper adhesiu.
L'empeltada
L'empeltada:
La Hibridació:
El procés d'obtenció d'una varietat nova és molt complexa, requereix molts anys de treball, estudi de les línies genètiques, una correcta selecció del pol·len a utilitzar; i en molts casos no s'obté el resultat desitjat. Obviant però la complexitat del procés, aquest es pot resumir de la següent forma:

A finals de Juny és l'època en que el camp està en el seu punt màxim de floració. En aquest moment, és quan es cullen les roses d'on obtindrem el pol·len per fer les hibridacions de noves varietats de roses. El pol·len obtingut s'aplica sobre una rosa que farà de mare, i al arribar l'agost, obtindrem un fruit nou, les llavors del qual seran sembrades per tal d'obtenir una nova varietat.
Hibridació
Escatar
La llavor
Veure video
Sembrar la llavor:
A finals del mes de febrer, el procés d’estratificació de la llavor finalitza i aquesta està llesta per a ser sembrada.

La llavor es sembra en grans safates que col·locarem a l’exterior.

El substrat utilitzat està compost de turba, fibra de coco i argila. També s’afegeix adob d’alliberació lenta.
La llavor
Veure video
El planter:
Al cap de pocs dies d’haver sembrat la llavor, neix el planter.

Al Març següent d’haver-lo plantat, el planter ja ha crescut suficient i està llest per poder ser trasplantat al camp.

Abans de plantar-lo al camp, es tria el planter de més qualitat, seleccionant la planta una per una. També es classifiquen per mida.
La llavor
Veure video
Plantar:
Un cop ja tenim seleccionat el planter, aquest es plantat al camp, en rengles separats 1,5m entre ells, per deixar pas pels tractors que utilitzarem al llarg del cultiu per realitzar diverses tasques.

Al tractar-se d’un cultiu de secà, no reguem en cap cas, ni desprès de plantar.

Prèviament a plantar, el camp s’ha preparat, llaurant i deixant la terra ferma i plana.
La llavor
Veure video
Ruixar
Veure video
Veure video
Veure video

Rosas Dot website
Correo@rosas-dot.com

A finals del mes de Novembre, els rosers ja estan llestos per ser arrancats.

Abans d’arrancar-los, es realitza una poda específica per facilitar l’arrancada. Es tallen les branques dels rosers a uns 40 cm. i s’eliminen les fulles. Aquesta poda es fa a màquina.

Els rosers són arrancats a màquina, i posteriorment són recollits i agrupats en feixos. Desprès, seran guardats en una cambra frigorífica a 4ºC fins els moment de ser preparats per a la venta.
L'empeltada
Veure video
L'arrancada:
Veure video
L'empeltada
La poda:
A principis d’Octubre, quan en el camp encara hi ha restes de la florida, es realitza una poda, per eliminar les flor passades i deixar el roser apunt per ser arrancat més endavant.

Prèviament, s’identifica cada varietat amb una etiqueta per no confondre-les.

La poda es realitza a màquina.