Rosas Dot
Com plantar un roser?
Consells bàsics per plantar un roser correctament.
Plantar un roser a arrel nua:
Plantar un roser en caixa:
Actualment servim el rosers podats, tant pel que fa a les branques com les arrels, estant així, ja llestos per a plantar.
Abans de plantar un roser en caixa és convenient podar uns 10 cm les branques. Les arrels no requereixen ningun tipus de poda.
El lloc:
És recomanable plantar els rosers en llocs solejats i lluny dels arbres.
El lloc:
El roser s'adapta a tot tipus de terreny, no obstant, el terreny per indicat per ell és l'argilós.

En cas de que el sòl sigui massa compacte, és convenient barrejar sorra, aconseguint així augmentar la permeabilitat del sòl. Una millor opció és barrejar turba o terra vegetal, ja que apart d'augmentar la permeabilitat, aporta matèria orgànica al terreny.
El forat:
El forat per a plantar el roser ha de tenir unes mides aproximades de 40x40x40 cm.

Al obrir el forat en el terreny s'aconsella guardar la primera meitat de terra que extraiem a un costat i la segona meitat a un altre, per desprès, en el moment de la plantació col•locar primer la meitat més superficial de la terra al fons del forat, i la meitat restant al dalt de tot.
La plantació:
Els rosers han de enterrar-se 2 cm per sobre de l'empelt, que és punt d'unió entre les arrels i les branques.

Durant el procés de plantació, mantindrem el roser, amb la mà, al nivell convenient i anirem reomplin el forat fins que quedi efectuada la plantació, pressionant amb el peu la terra per assegurar-nos de que el roser queda fermament plantat i l'aire no es pot filtrar cap les arrels.

Deixarem un cercle de terra en forma d'olla al voltant del roser, per tal de que es pugui efectuar correctament el reg.

Desprès d'efectuar la plantació, s'ha de realitzar un bon reg.
Roser plantat
El terreny:
Consell Pere
Consell Pere
La distància de plantació:
La distància de plantació recomanada, entre dos rosers, és de 80 cm a 1m., en el cas de rosers arbustius.

Pels rosers trepadors, aquesta distància es recomana que sigui de 1,5m., mentre que quan es tracta de rosers miniatures, la distància ha de ser al voltant de 30 cm.

En els rosers floribunda, la distància recomanada és de 80 cm., i en el cas de voler formar bordures és recomana que sigui de 50 cm.
Consell Pere
Consell Pere
Consell Pere